Tích tích! Đại Đường hoàng đế bị Hung nô vây khốn ở sơn cốc, yêu cầu trợ giúp.

Tích tích! Nhà giàu số một vị diện vương nhiều hơn không thể ở năm giờ nội xài hết một trăm vạn, yêu cầu trợ giúp.

Tích tích! Tần Phong ngẫu nhiên đạt được vạn giới người tốt hệ thống, ở vạn giới bên trong trợ giúp rất nhiều đại lão.

 

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.