Một sợi kiếm quang khóa lại tám đạo tuyệt thế hung hồn, Cùng Kỳ, Chúc Long, Côn Bằng, Đằng Xà. . .

Thiếu niên trong thân thể, là sao ẩn giấu đi như thế bí mật? Phong ấn xiềng xích, tầng tầng vỡ vụn. Chúc Long con mắt, Cùng Kỳ chi lực, Côn Bằng chi dực, Đằng Xà mị ảnh. . .

Mang cho hắn từng mục một nghịch thiên thần thông. Cả đời này, chỉ hỏi hôm nay, không cầu kiếp sau. Một kiếm này, đâm nát lăng tiêu, đạp phá cửu thiên!

******* Cầu đánh giá 10 điểm!!!

******* Cầu nguyệt phiếu, đậu, bổ cáo lệnh, kim sa châu để bạo chương!!!.

********* Mình sẽ cố gắng ra nhanh để kịp tác. Mong mọi người ủng hộ :))

 

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.